Palisades Ice Rink Session Schedule

November 2023

SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
   1
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:30-11:20am:
     Freestyle
 • 11:30-12:20pm:
     Freestyle
 • 12:40-1:55pm:
     Stick Time
 • 1:50-2:40pm:
     Freestyle
 • 2:50-3:40pm:
     Freestyle
 • 4:00-4:50pm
2
 • 09:30-11:00am:
     Open Hockey
 • 11:15-12:05pm:
     Freestyle
 • 12:15-1:05pm:
     Freestyle
 • 1:30-2:45pm:
     Stick Time
 • 2:45-3:35pm:
     Freestyle
 • 4:00-5:15pm:
     Freestyle
3
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:30-11:20am:
     Freestyle
 • 11:30-12:20pm:
     Freestyle
 • 12:30-1:20pm:
     Freestyle
 • 1:45-3:00pm:
     Stick Time
 • 3:00-3:50pm
 • 4:45-5:45pm:
     NY Rangers Jr Lg.
4

 • 11:30-1:00pm:
     Skating School


 • 1:10-2:00pm
 • 2:40-3:40pm:
     NYR LTP Hockey
     Clinic
5
 • 2:30-3:30pm:
     NYR LTP Hockey
     Clinic
 • 3:45-4:45pm:
     NY Rangers Jr Lg.
 • 5:15-6:05pm
6
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:30-11:20am:
     Freestyle
 • 11:30-12:20pm:
     Freestyle
 • 12:40-1:55pm:
     Stick Time
 • 1:50-2:40pm:
     Freestyle
 • 2:50-3:40pm:
     Freestyle
 • 4:00-4:50pm
7
 • 09:30-11:00am:
     Open Hockey
 • 11:15-12:05pm:
     Freestyle
 • 12:15-1:05pm:
     Freestyle
 • 1:30-2:20pm
 • 3:15-4:30pm:
     Stick Time
 • 4:30-5:20pm
 • 6:15-7:30pm:
     Skating School
 • 10:15-12:00am:
     Adult Clinic
8
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:30-11:20am:
     Freestyle
 • 11:30-12:20pm:
     Freestyle
 • 12:40-1:55pm:
     Stick Time
 • 1:50-2:40pm:
     Freestyle
 • 2:50-3:40pm:
     Freestyle
 • 4:00-4:50pm
9
 • 09:30-11:00am:
     Open Hockey
 • 11:15-12:05pm:
     Freestyle
 • 12:15-1:05pm:
     Freestyle
 • 1:30-2:20pm:
     Freestyle
 • 2:30-3:20pm:
     Freestyle
 • 3:45-4:35pm
10
 • 09:00-09:50am:
     Freestyle
 • 10:00-10:50am:
     Freestyle
 • 11:00-11:50am:
     Freestyle
 • 12:15-1:05pm
 • 1:45-3:00pm:
     Stick Time
 • 3:00-3:50pm
 • 4:45-5:45pm:
     NY Rangers Jr Lg.
11
 • 11:30-1:00pm:
     Skating School
 • 1:10-2:00pm
 • 2:40-3:40pm:
     NYR LTP Hockey
     Clinic
12
 • 2:30-3:30pm:
     NYR LTP Hockey
     Clinic
 • 3:45-4:35pm
 • 5:30-6:20pm
13
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:45-11:35am:
     Freestyle
 • 12:00-1:15pm:
     Stick Time
 • 1:15-2:05pm:
     Freestyle
 • 2:15-3:05pm:
     Freestyle
14
 • 09:30-11:00am:
     Open Hockey
 • 11:15-12:05pm:
     Freestyle
 • 12:15-1:05pm:
     Freestyle
 • 1:15-2:05pm:
     Freestyle
 • 2:15-3:05pm:
     Freestyle
 • 3:15-4:05pm:
     Freestyle
 • 6:15-7:30pm:
     Skating School
 • 7:30-8:20pm:
     Freestyle
 • 10:00-11:45pm:
     Adult Clinic
15
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:45-11:35am:
     Freestyle
 • 12:15-1:30pm:
     Stick Time
 • 1:30-2:20pm:
     Freestyle
 • 2:45-3:35pm:
     Freestyle
16
 • 09:30-11:00am:
     Open Hockey
 • 11:15-12:05pm:
     Freestyle
 • 12:15-1:05pm:
     Freestyle
 • 1:15-2:05pm:
     Freestyle
 • 2:15-3:05pm:
     Freestyle
 • 3:15-4:05pm:
     Freestyle
17
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:45-11:35am:
     Freestyle
 • 12:00-1:15pm:
     Stick Time
 • 1:30-2:20pm:
     Freestyle
 • 2:30-3:20pm:
     Freestyle
18
 • 11:30-1:00pm:
     Skating School
 • 1:10-2:00pm
 • 2:40-3:30pm:
     Stick Time
19
 • 4:00-4:50pm
 • 5:30-6:20pm
20
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:45-11:35am:
     Freestyle
 • 12:00-1:15pm:
     Stick Time
 • 1:15-2:05pm:
     Freestyle
 • 2:15-3:05pm:
     Freestyle
21
 • 09:30-11:00am:
     Open Hockey
 • 11:15-12:05pm:
     Freestyle
 • 12:30-1:20pm:
     Freestyle
 • 1:45-2:35pm:
     Freestyle
 • 2:45-3:35pm:
     Freestyle
 • 3:45-4:35pm:
     Freestyle
 • 6:15-7:30pm:
     Skating School
 • 7:30-8:20pm:
     Freestyle
 • 10:00-11:45pm:
     Adult Clinic
22
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:45-11:35am:
     Freestyle
 • 12:15-1:30pm:
     Stick Time
 • 1:30-2:20pm:
     Freestyle
 • 2:45-3:35pm:
     Freestyle
23
24
 • 08:30-09:30am:
     Buds 4 Hockey
 • 12:15-1:05pm
 • 1:50-2:40pm
 • 3:25-4:15pm
 • 5:00-6:15pm:
     Stick Time
 • 6:15-7:05pm
 • 8:00-8:50pm
25
 • 08:30-09:30am:
     Buds 4 Hockey
 • 11:30-1:00pm:
     Skating School
 • 1:10-2:00pm
 • 2:45-3:35pm
 • 4:20-5:10pm
 • 5:50-6:40pm:
     Stick Time
 • 7:00-7:50pm
 • 8:30-9:20pm
26
 • 08:30-09:30am:
     Buds 4 Hockey
 • 12:15-1:05pm
 • 1:50-2:40pm
 • 3:30-4:20pm
 • 5:15-6:05pm
27
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:45-11:35am:
     Freestyle
 • 12:00-1:15pm:
     Stick Time
 • 1:15-2:05pm:
     Freestyle
 • 2:15-3:05pm:
     Freestyle

 • 3:15-4:05pm:
     Freestyle


28
 • 09:30-11:00am:
     Open Hockey
 • 11:15-12:05pm:
     Freestyle

 • 12:30-1:20pm:
     Freestyle


 • 1:45-2:35pm:
     Freestyle


 • 2:45-3:35pm:
     Freestyle


 • 3:45-4:35pm:
     Freestyle


 • 6:15-7:30pm:
     Skating School
 • 7:30-8:20pm:
     Freestyle
 • 10:00-11:45pm:
     Adult Clinic
29
 • 09:30-10:20am:
     Freestyle
 • 10:45-11:35am:
     Freestyle
 • 12:15-1:30pm:
     Stick Time
 • 1:30-2:20pm:
     Freestyle
 • 2:45-3:35pm:
     Freestyle
30
 • 09:30-11:00am:
     Open Hockey
 • 11:15-12:05pm:
     Freestyle
 • 12:15-1:05pm:
     Freestyle
 • 1:15-2:05pm:
     Freestyle
 • 2:15-3:05pm:
     Freestyle

 • 3:15-4:05pm:
     Freestyle